Avatar

นายอภิเดช เทพรังสาร

นักวิชาการพัสดุ


ผู้มาใช้บริการ


ความพึงพอใจของผู้ประเมิน


ผู้ประเมืน 
ความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 
วันที่/เวลา 
เจ้าหน้าที่ดี 25/1/2564
เจ้าหน้าที่ดี 25/1/2564
อาจารย์ดี 25/1/2564
เจ้าหน้าที่ดี 25/1/2564
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.se.up.ac.th