Avatar

นายเอกพล โพธิจันทร์

สื่อสารองค์กร


ผู้มาใช้บริการ


ความพึงพอใจของผู้ประเมิน


ผู้ประเมืน 
ความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 
วันที่/เวลา 
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 20/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 27/10/2563
เจ้าหน้าที่ดีเยี่ยม 27/10/2563
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.se.up.ac.th