Avatar

นางสาววราภรณ์ สังวาลย์

นักวิชาการศึกษา


ผู้มาใช้บริการ


ความพึงพอใจของผู้ประเมิน


ผู้ประเมืน 
ความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 
วันที่/เวลา 
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 24/5/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 22/3/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 11/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 11/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 5/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 26/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 20/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 20/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 20/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 20/1/2564
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.se.up.ac.th