การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6

การจัดซื้อและจัดจ้าง


ภาพกิจกรรม

  • ทั้งหมด
  • หมวดที่ 1
  • หมวดที่ 2
  • หมวดที่ 3
  • หมวดที่ 4
  • หมวดที่ 5
  • หมวดที่ 6

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2