วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ข่าวกิจกรรม / โครงการฯ

x
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 18/1/2565 14:49:10
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14/1/2565 10:56:23
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม EOL 14/1/2565 10:43:42
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 11/1/2565 17:20:30
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินอาจารย์มืออาชีพ 11/1/2565 12:24:17
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดบริษัทจำลองออนไลน์ของนิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศ "โครงการ ONLINE DUMMY COMPANY 2022" 7/1/2565 15:30:29
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 7/1/2565 15:16:17
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 28/12/2564 15:57:28
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 24/12/2564 16:06:31
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565 24/12/2564 15:58:08
Page 1 of 17 (162 items)Prev1234567151617Next
x
ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 20/9/2564 10:17:00
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 3/8/2564 13:33:56
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 22/11/2564 11:34:12
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ในภาคการ ศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 10/11/2564 14:08:19
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยืนคำร้องขอใช้รูปถ่ายชุดคลุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำพุทธศักราช 2566 7/10/2564 13:02:24
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปี 2564 7/10/2564 11:51:49
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป (ฉบับที่ 2) 27/7/2564 15:57:02
ประกาศ วิทยาลัยการศึกษา เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 27/7/2564 9:46:42
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 8 ฉบับ 22/7/2564 13:00:23
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออก ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่12) 14/7/2564 8:56:26
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการและงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6/7/2564 9:05:35
ประกาศ เรื่อง ให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" 30/6/2564 14:51:46
Page 1 of 6 (59 items)Prev123456Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
No data to display
x
ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2022-2023 ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship AUN Program 11/1/2565 16:50:02
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนส่งนิสิต - นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ "ONLINEDUMMY COMPANY 2022" 14/12/2564 16:51:54
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 14/12/2564 16:31:23
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลออสเตรียประกาศจะให้ทุนประจำปีการศึกษา 2022/2023 สำหรับนิสิต บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาใน ออสเตรีย 16/11/2564 15:10:07
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 64 เฉพาะครั้ง 20/10/2564 14:58:22
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 12/9/2564 9:59:42
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี 2021 - 2022 ในระดับปริญญาโท หลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษาของอิตาลี 16/7/2564 11:52:34
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนบริการข้อมูลกูเกิล (Google App For Education) 16/7/2564 11:31:10
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ" 30/6/2564 9:31:45
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขั้นตอนและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Neo Plus 23/6/2564 10:26:12
Page 1 of 3 (21 items)Prev123Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่