วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

x
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Academic Development Program: Science & Art of Teaching รุ่นที่ 1 13/2/2566 9:26:22
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform 23/1/2566 17:10:22
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 8/12/2565 18:50:46
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญเข้าร่วมการสัมมนารูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "Digital Transformation ใน Online Learning และ Exam เพื่อเทคโนโลยีการศึกษาแห่งอนาคต 14/9/2564 13:55:10
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 14/9/2564 10:27:10
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 14/10/2565 11:50:18
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาและบุคคลภายนอกสมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จำนวน 1 ฉบับ 12/10/2565 17:56:01
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน Tockto ภายใต้ ชื่อโครงการ "New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4" 22/9/2565 17:29:21
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีการศึกษา 2566 20/9/2565 15:28:12
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งเวียน กฏกระทรวง และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 16/8/2565 10:31:56
x
ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 30/1/2566 16:56:56
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 16/1/2566 15:58:47
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 27/12/2565 14:43:46
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 14/11/2565 15:15:56
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 20/9/2564 10:17:00
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 3/8/2564 13:33:56
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) 24/3/2566 11:20:16
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2565 20/10/2565 15:04:03
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 2 ฉบับ 11/10/2565 10:19:11
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 2 ฉบับ 11/10/2565 10:19:07
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 15 ฉบับ 30/9/2565 10:40:53
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 23/4/2565 13:14:13
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 24/1/2565 11:32:26
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 24/1/2565 11:29:24
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 22/11/2564 11:34:12
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ในภาคการ ศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 10/11/2564 14:08:19
Page 1 of 7 (67 items)Prev1234567Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
No data to display
x
ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 22/3/2566 14:15:11
ประกาศการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 14/3/2566 13:07:34
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2566/2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม 23/1/2566 16:21:16
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 23/12/2565 19:13:52
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสต์ไทย รุ่นที่ 18 25/11/2565 13:09:49
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the workplace : TEC-W ) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25/11/2565 12:49:49
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024 เพื่อศึกษาต่อในประเทศฮังการี 23/11/2565 11:11:13
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี (ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) 14/9/2565 16:10:00
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ" 30/6/2564 9:31:45
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 1/2/2565 12:09:18
Page 1 of 4 (36 items)Prev1234Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่