วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

x
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11/9/2566 11:45:48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Thai MOOC และ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในองค์กร 25/8/2566 15:08:41
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 24/7/2566 14:35:35
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานหรือส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 16/6/2566 18:12:22
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจาณราให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (Mekong-Lancang Cooperation Special Fund 2024: MLCSF 2024) 12/6/2566 10:57:13
ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 4 9/6/2566 15:29:36
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิส์ (E-Portfolio) ตามหน้งสือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 30/5/2566 14:23:27
ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 29/4/2566 16:27:11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24/4/2566 16:15:15
ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อพัฒนาสมรรนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว 18/4/2566 16:47:33
x
ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 30/1/2566 16:56:56
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 16/1/2566 15:58:47
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 27/12/2565 14:43:46
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 14/11/2565 15:15:56
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 20/9/2564 10:17:00
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 3/8/2564 13:33:56
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 4/9/2566 10:58:54
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2566 25/8/2566 13:58:34
ขอแจ้งเวียนข้อบังคับ, ระเบียบ และคำร้องขอรับอนุปริญญา (UP 36) 15/7/2566 10:02:40
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) 14/7/2566 17:56:29
ขอแจ้งเวียนระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ,ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 6/7/2566 11:53:34
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 12/6/2566 13:40:22
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น พ.ศ. 2566 27/4/2566 9:27:14
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) 24/3/2566 11:20:16
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2565 20/10/2565 15:04:03
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 2 ฉบับ 11/10/2565 10:19:11
Page 1 of 8 (74 items)Prev12345678Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
No data to display
x
ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Campus France Tour 2023 31/8/2566 11:46:37
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การสร้างฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Form เพื่อช่วยงานวิจัย 25/7/2566 14:03:34
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน นิทรรศการการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2566 14/7/2566 9:44:50
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 14/7/2566 9:33:44
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้นิสิตนักศึกษามุสลิมหยุดเรียนหรือสอบเพื่อไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันตรุษอีฏิ้ลอัดฮา ตามประกาศจุฬาราชมนตรี 28/6/2566 10:20:11
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 26/6/2566 16:59:39
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์นิสิต/นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 22/6/2566 10:16:12
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 22 30/5/2566 14:18:42
ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 23/5/2566 10:54:32
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the workplace : TEC-W ) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5/4/2566 13:42:59
Page 1 of 5 (50 items)Prev12345Next

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่