Loading...

School of Education University of Phayao

การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์

บันทึกกิจกรรม

สำหรับนิสิตรหัส 63

บันทึกกิจกรรม

สำหรับนิสิตรหัส 64

บันทึกกิจกรรม

สำหรับนิสิตรหัส 65

บันทึกกิจกรรม

สำหรับนิสิตรหัส 66

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงชั้นนำของประเทศ เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน