ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

x
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 11/10/2565 13:29:30
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 4/3/2565 15:20:54
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 4/3/2565 15:19:08
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนปอวิทยา จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 22/11/2564 11:51:02
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนบัณฑิตพิทยา จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 22/11/2564 11:51:10
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนวังแก้ววิทยา จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 22/11/2564 11:51:41