วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ed.D. (Curriculum and Instruction)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    69 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
 1. รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
 2. ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา
  รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  ไม่มี
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยพะเยา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3.นักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
4.นักพัฒนาการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่