วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Email: sombat.no@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Email: amornrat.wa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่