วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ประวัติวิทยาลัยการศึกษา

      วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา ภายใต้ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ จำนวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และบัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มจากเดิมอีก 5 หลักสูตร และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ในขณะเดียวกันสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งในขณะนั้นมีหลักสูตรด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยมจากครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีมติจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา เป็นส่วนงานวิชาการ มีภารกิจด้านการศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพะเยา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7(3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป และให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง โดยให้โอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษาคนแรก ซึ่งท่านได้บริหารวิทยาลัยการศึกษา จนครบ 2 วาระ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้พัฒนาวิทยาลัยการศึกษาจนมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันผลิตครูแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรผลิตครูคู่ขนาน 2 ปริญญา และมีระบบการนิเทศติดตามนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาที่มีความทันสมัย ตามปรัชญา “การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์” มุ่งผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล สอดคล้องกับปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

      ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

      1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) จำนวน 10 แขนงวิชา ดังนี้

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จัดการศึกษาร่วมกับคณะต่าง ๆ ดังนี้
1.1 แขนงวิชาคณิตศาสตร์
1.2 แขนงวิชาเคมี
1.3 แขนงวิชาชีววิทยา
1.4 แขนงวิชาฟิสิกส์
1.5 แขนงวิชาพลศึกษา
คู่ขนานกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
1.6 แขนงวิชาภาษาไทย
1.7 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
1.8 แขนงวิชาภาษาจีน
คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
1.9 แขนงวิชาสังคมศึกษา คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.10 แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

      2. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
          2.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          2.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
          2.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
          2.4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
          2.5 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (พหุวิทยาการ)

      3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
          3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต

ปรัชญา การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์
ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)
วิสัยทัศน์ ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงชั้นนำของประเทศ เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน
พันธกิจ 1) ผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และมีทักษะแห่งอนาคต
2) พัฒนาครูและผู้บริหารให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ความเป็นสากล
4) บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาให้มีความยั่งยืน
5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
6) บริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
คำขวัญ แกร่งกล้าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพครู ชำนาญการสร้างสื่อนวัตกรรม
อัตลักษณ์ 1. อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2. อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี มีจิตภาพดี
ค่านิยมร่วม S: Service Mind คือ ทำงานบริการด้วยจิตใจที่ดี มุ่งตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
E: Ethics and Excellence of Education คือ ทำงานยึดหลักจริยธรรม และมุ่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา
U : Unity คือ ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
P : Professional คือ ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
สมรรถนะหลักขององค์กร
(Core Competency)
1. การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิขาชีพทางการศึกษา ด้วยหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาควบสองปริญญา
2. การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาและการนิเทศแบบผสมผสาน โดยใช้เครือข่ายครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษากับสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่
4. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและยึดมั่นประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
5. การสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้สู่ความเป็นสากล
6. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการรายวิชาชีพครูกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational Culture)
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพครูและทักษะแห่งอนาคต
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ความเป็นสากล
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ทางการศึกษาให้มีความยั่งยืน
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้ภูมิใจในท้องถิ่น
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

สีประจำวิทยาลัยการศึกษา

     สีทอง: หมายถึง "ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา"
     สีชมพู: หมายถึง "ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์"
     สีทอง ชมพู: หมายถึง "ความมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความรุ่งเรืองแห่งปัญญา"


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่