วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program (Educational Administration)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    69 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
 1. รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
 2. ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา
  รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  ไม่มี
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ผู้บริหารสถานศึกษา
2.ผู้บริหารการศึกษา
3.ศึกษานิเทศก์
4.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5.นักวิชาการด้านการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่