วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
คณบดี
Email: ruksit.su@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
Email: wilaiporn.ri@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1374
ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร
Email: kasidit.me@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1373
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต
Email: sunthon.kh@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1377
ดร.วสันต์ สรรพสุข
ผู้ช่วยคณบดี
Email: wasan.sa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1386
ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส
ผู้ช่วยคณบดี
Email: natthawut.sa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1385


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่