วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 1/6/2566 16:04:35 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1/6/2566 8:53:43 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 31/5/2566 11:01:17 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29/5/2566 9:53:40 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/5/2566 13:49:16 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ 24/5/2566 11:45:51 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 23/5/2566 9:25:45 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 22/5/2566 16:36:59 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ 22/5/2566 10:56:10 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8 11/5/2566 15:56:28 การบริหาร
Page 1 of 35 (348 items)Prev1234567333435Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่