วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 28/11/2566 16:01:03 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 6/11/2566 16:16:22 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฎิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 6/11/2566 9:17:27 การผลิตบัญฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase” 30/10/2566 17:10:20 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” 19/10/2566 9:42:01 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 16/10/2566 10:44:44 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 4/10/2566 9:43:02 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2/10/2566 11:57:24 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." 27/9/2566 19:24:48 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 26/9/2566 8:56:39 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 41 (408 items)Prev1234567394041Next
© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่