ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร


นางยลดา อินเปรี้ยว
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Email: yonlada.ph@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1382
นางสาวทัศนีย์ ใหม่วงค์
นักวิชาการศึกษา
Email: tassanee.ma@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1376
นางสาวรุจิรา ลายสาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: ruchira.la@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1377
นายอภิเดช เทพรังสาร
นักวิชาการพัสดุ
Email: apidech.th@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1372
นายเอกพล โพธิจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email: eakaphon.ph@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1371
นายคมธิต จันตะมะ
นักวิชาการศึกษา
Email: khomthit.cha@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1372
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา


นางสาวปวันรัตน์ วังมา
หัวหน้างานวิชาการ
Email: pawanratn.wa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1374
นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
Email: sorraya.ng@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1375
นางสาวสุนีรัตน์ ศรีทนต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: suneerat.sr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1374ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา


นางศศิธร เทพรังสาร
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
Email: sasithorn.th@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1374
นางสาววราภรณ์ สังวาลย์
นักวิชาการศึกษา
Email: waraphorn.sa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1370
นายธนพล เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการศึกษา
Email: thanaphon.ch@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1370
ฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต


นายวิทวัส ธิวัย
หัวหน้างานแผนงาน
Email: wittavas.ti@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1377
นางชุติมดี ไชยเบ้า
นักวิชาการศึกษา
Email: -
เบอร์ติดต่อ: 1373
สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา

นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต
หัวหน้าสำนักงาน
Email: kanyaphat.wi@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1372
นางยลดา อินเปรี้ยว
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Email: yonlada.ph@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1382
นางสาวปวันรัตน์ วังมา
หัวหน้างานวิชาการ
Email: pwanratn.wa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1374
นายวิทวัส ธิวัย
หัวหน้างานแผนงาน
Email: wittavas.ti@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1377
นางศศิธร เทพรังสาร
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
Email: sasithorn.th@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1376
นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
Email: sorraya.ng@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1375
นางสาวสุนีรัตน์ ศรีทนต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: suneerat.sr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1374
นายเอกพล โพธิจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email: eakaphon.ph@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1371
นายอภิเดช เทพรังสาร
นักวิชาการพัสดุ
Email: apidech.th@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1373
นางสาวรุจิรา ลายสาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email: ruchira.la@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1373
นางสาวทัศนีย์ ใหม่วงค์
นักวิชาการศึกษา
Email: tassanee.ma@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1373
นางสาววราภรณ์ สังวาลย์
นักวิชาการศึกษา
Email: waraphorn.sa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1370
นายธนพล เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการศึกษา
Email: thanaphon.ch@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1370
นายคมธิต จันตะมะ
นักวิชาการศึกษา
Email: khomthit.cha@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 1372
นางชุติมดี ไชยเบ้า
นักวิชาการศึกษา
Email: chutimadee2021@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: 1376