วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง (ประธานหลักสูตร)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร

ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่