สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา
ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
Email: numfon.gu@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์
ผู้ช่วยคณบดี
Email: wipawee.si@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1379
ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย
อาจารย์
Email: arpapun.pr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ดร.นริศรา เสือคล้าย
อาจารย์
Email: narissara.su@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ
อาจารย์
Email: wannakorn.ph@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
Email: ruksit.su@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1381
ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร
Email: kasidit.me@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1373
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต
Email: sunthon.kh@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1386
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Email: santi.bu@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์
อาจารย์
Email: sopa.am@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1396
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
อาจารย์
Email: thidawan.un@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1386
ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
อาจารย์
Email: thararat.ma@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส
ผู้ช่วยคณบดี
Email: natthawut.sa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1385
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร
อาจารย์
Email: watchara.ja@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
Email: wilaiporn.ri@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1374
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Email: lumyai.se@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สรรพสุข
อาจารย์
Email: wasan.sa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ
ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
Email: luecha.la@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน
อาจารย์
Email: rungtiwa.ko@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ
อาจารย์
Email: katsarapan.pa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา
ผู้ช่วยคณบดี
Email: piangor.fu@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ:
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร
รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: -
เบอร์ติดต่อ: 0 5446 6666 ต่อ 1080
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง
ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
Email: wilawan.ph@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน
อาจารย์
Email: wilawan.so@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
อาจารย์
Email: narin.no@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
สาขาวิชาการศึกษา

ดร.ดรุณี อภัยกาวี
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: ajouiup@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: -
อาจารย์ขวัญชนก ขำตั้ง
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: kwanchanokk@live.com
เบอร์ติดต่อ: -
ดร.พิศาล เครือลิต
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: pisan_kea@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: -
ดร.ตระกูลพันธ์ ยุชมภู
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: ftakoolpun@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: -
อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: auttapol_191@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: -
อาจารย์นรินทร์ บัวนาค
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: narin.bunak@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: -
อาจารย์สุวิชา ดวงฟู
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: suwicha.du@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
Email: apple_ha_ha99@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: -
ดร.กัญจนี ศรีโสภา
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
Email: kanchanee.sr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: -