สายตรงคณบดี

คำแนะนำการติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

- ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล เรื่องและรายละเอียด ของผู้ส่งให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป

- สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

- กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ วิทยาลัยการศึกษาอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่