• slider
  • slider
  • slider
  • slider

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
x
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำ 2567 จำนวน 5 รางวัล 14/3/2567 14:51:02
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประกวดนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษาครู (ครั้งที่ 7) ประจำปี พ.ศ.2567 11/3/2567 17:02:27
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2024 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students) 2/2/2567 10:10:21
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมและสอบเพื่อพัฒนาผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 11/1/2567 11:05:55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เป็นหลักฐานในการรับสมัครเข้าทำงานหรือสมัครเข้าเรียน 22/12/2566 12:01:29
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) 7/12/2566 16:44:24
ประชาสัมพันธ์ให้บริการทดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 24/11/2566 15:19:14
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 16/10/2566 16:25:45
แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11/9/2566 11:45:48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Thai MOOC และ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในองค์กร 25/8/2566 15:08:41
x
ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 30/1/2566 16:56:56
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 16/1/2566 15:58:47
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 27/12/2565 14:43:46
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 14/11/2565 15:15:56
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 20/9/2564 10:17:00
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 3/8/2564 13:33:56
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา 8/1/2567 10:02:01
ประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2 ) 13/11/2566 10:58:34
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา 13/11/2566 10:55:38
คำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบหมายงานรับผิดชอบลูกจ้างรายปี วิทยาลัยการศึกษา 13/11/2566 10:53:00
คำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบหมายงานรับผิดชอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 13/11/2566 10:46:13
คำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 13/11/2566 10:44:31
คำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบหมายงานรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 10/11/2566 16:04:32
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 4/9/2566 10:58:54
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2566 25/8/2566 13:58:34
ขอแจ้งเวียนข้อบังคับ, ระเบียบ และคำร้องขอรับอนุปริญญา (UP 36) 15/7/2566 10:02:40
Page 1 of 9 (81 items)Prev123456789Next
x
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 14/2/2567 11:07:16
(ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถตู้ ขนาดไ่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 25/1/2567 9:35:58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 10/11/2566 10:00:39
x
ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครทุนสวัสดิการหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 26/3/2567 9:59:41
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 7/3/2567 11:41:02
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Canada-ASEAN (SEED) ประจำปี 2567-2568 13/2/2567 16:31:37
ขอติดโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 13/2/2567 15:17:50
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสถาบัน Austrias Agency for Education and Internationalisation (OeAD) 13/2/2567 15:13:35
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ. 2563 5/2/2567 17:51:02
ขออความอนุเคราะห์ดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ 5/2/2567 15:04:38
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2567 (2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students) 2/2/2567 10:07:58
Call for EQA Academic Paper Submissions to ONESQA International e-Journal (OIJ) 2024 16/1/2567 10:53:09
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 26/12/2566 10:24:55
Page 1 of 7 (61 items)Prev1234567Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่