วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." 27/9/2566 19:24:48 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564” 12/9/2565 9:19:54 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ติดป้ายและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 10/3/2565 14:44:29 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/3/2565 14:45:16 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างความตะหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565 10/3/2565 14:44:51 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 10/3/2565 14:45:02 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2565 23/2/2565 10:27:50 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ A (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย) 22/4/2564 11:06:49 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมความตระหนักในการปฏิบัติอย่างสุจริต 5/3/2564 14:36:21 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและ การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก” 5/3/2564 14:37:48 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่