วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 31/5/2566 11:01:17 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ 24/5/2566 11:45:51 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 22/5/2566 16:36:59 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ 22/5/2566 10:56:10 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 9/5/2566 18:33:16 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (FF66) 3/5/2566 15:11:02 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2566 2/5/2566 15:57:43 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมมอบโล่แสดงความยินดีแด่อาจารย์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 27/4/2566 11:30:10 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากลีบบัวหลวงผสมดอกคำใต้ และการตลาดดิจิทัล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของเครือข่ายสถานศึกษาและนวัตกรชุมชน 23/3/2566 11:34:48 การวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 9:56:40 การวิจัย
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่