วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


รางวัลและความภาคภูมิใจ

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร คำทิ้ง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รหัส 55 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศประเภท ครูดีเด่น ประจำปี 2565 29/5/2566 11:54:13
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ระดับอุดมศึกษา 23/5/2566 16:46:17
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร วิทยาลัยการศึกษา 15/5/2566 13:32:34
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/4/2566 11:43:27
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 29/3/2566 16:19:17
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 21/3/2566 15:24:31
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์)” 7/2/2566 10:05:13
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแชร์ภาพความประทับใจ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 28/1/2566 13:23:04
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/1/2566 16:43:56
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 26/1/2566 15:43:18
Page 1 of 8 (73 items)Prev12345678Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่