วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นวิทยากร ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 6 (บรรจุปี พ.ศ. 2564) 3/4/2566 13:38:00 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30/3/2566 17:23:34 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2/3/2566 9:13:19 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา 17/1/2566 15:28:00 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 19/12/2565 15:33:09 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 4/11/2565 16:47:53 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 4/11/2565 9:19:55 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติการสอน กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและยกระดับการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13/3/2566 14:34:16 การบริการวิชาการ
อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับภาค 12/9/2565 13:38:53 การบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” และแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 3 7/9/2565 18:04:00 การบริการวิชาการ
Page 1 of 10 (93 items)Prev12345678910Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่