วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสภากาแฟวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 25/9/2566 16:13:57 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ประเมินผลการสอนและประเมินคุณภาพเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 5/9/2566 16:46:05 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ 30/8/2566 16:00:23 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา รับการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 29/8/2566 16:47:58 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 25/8/2566 15:47:57 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day & 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร 18/8/2566 11:16:23 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 16/8/2566 11:27:56 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 27/7/2566 16:33:30 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร 19/7/2566 16:51:15 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 3/7/2566 21:02:27 การบริหาร
Page 1 of 10 (93 items)Prev12345678910Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่