วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29/5/2566 9:53:40 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/5/2566 13:49:16 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8 11/5/2566 15:56:28 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 9/5/2566 18:41:37 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ภาพอนาคตของวิทยาลัยการศึกษาอีก 20 ปี ข้างหน้า” 27/4/2566 18:57:03 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 24/3/2566 11:39:25 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 14/3/2566 16:06:12 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา 10/3/2566 9:53:26 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา 28/2/2566 17:06:26 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR) 22/2/2566 14:35:52 การบริหาร
Page 1 of 8 (79 items)Prev12345678Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่