วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัญฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัญฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1/6/2566 8:53:43 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 23/5/2566 9:25:45 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9th Phayao Graduate Research Conference; PGRC 9) 2/5/2566 9:21:45 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 29/4/2566 17:16:46 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 25/4/2566 14:54:42 การผลิตบัญฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการครูนวัตกร ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรมวีซีพะเยา จังหวัดพะเยา 25/4/2566 11:28:59 การผลิตบัญฑิต
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 19/4/2566 15:56:04 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา มอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ นายเฉียบวุฒิ มั่นพลศรี นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ชั้นปีที่ 3 18/4/2566 14:15:09 การผลิตบัญฑิต
นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7/4/2566 14:06:22 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ติดตามการเข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 7/4/2566 10:22:35 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 10 (95 items)Prev12345678910Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่