วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัญฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัญฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 26/9/2566 8:56:39 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14/9/2566 16:58:47 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14/9/2566 9:35:27 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 12/9/2566 18:49:57 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี 2566 “UP Identity Festival #3 7/9/2566 19:08:12 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนิสิตผ่านสื่อดิจิทัล 6/9/2566 15:30:18 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรม SE CONTEST FESTIVAL 6/9/2566 8:46:35 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 30/8/2566 14:05:57 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา 176782 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน 19/8/2566 16:29:56 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา 176782 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 10/8/2566 8:57:13 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 12 (119 items)Prev1234567101112Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่