วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564”

     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแนวปฏิบัติ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้บริหารตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online ด้วย Application Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564” เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2565 9:19:54

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่