วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” และแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 3

   วันที่ 6 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ส่งเสริมการรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
   ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษา มีอาจารย์ที่ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 3 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/9/2565 18:04:00

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่