วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ห้องเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนอนุรักษ์ความสุข” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย ดร.สมภพ พินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   ในกิจกรรมได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ดังนี้
    หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.สมภพ พินิจ อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
      หัวข้อ “การบรรยายเกี่ยวกับการสร้างความสุขในการเรียนรู้ผ่านการออกแบบห้องเรียน” โดย อาจารย์สุมิศา กุมลา อาจารย์ประจำสาขาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความสุขของผู้เรียน
  โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ของวิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วม และได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน นิสิตได้มีการสะท้อนและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีในหลากหลายแง่มุมfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2565 16:20:50

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่