วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติการสอน กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและยกระดับการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

     วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการติดตาม การปฏิบัติการสอน กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและยกระดับการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ กล่าวเปิดโครงการ และผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ประจำภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประมาณ 30 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์นิเทศก์ประจำภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู แนวทาง หลักการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการ Coaching ในชั้นเรียน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ อาจารย์นิเทศก์ประจำภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้เสนอแนะให้วิทยาลัยการศึกษา พัฒนาทักษะการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนให้นิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา และพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้เป็นรูปแบบออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง จากการเสนอแนะดังกล่าว วิทยาลัยการศึกษา จึงได้ดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับรุงแก้ไขต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/3/2566 14:34:16

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่