วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ และนางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสาร สัมมาปราบ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤปนาถ เหล็กโคกสูง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพงษ์ เมฆเวียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อจะนำมาปรับใช้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.พีรพงษ์ สืบแสน ประธานหลักสูตร วท.บ. รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ ประธานหลักสูตร วท.ม. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย และดร.ธิติ เกตุคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2565 9:19:55

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่