วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

      วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ดร.วสันต์ สรรพสุข ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองยศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อจะนำมาปรับใช้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รัตนะ ตาแปง ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และอาจารย์ลิขิต ใจดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2566 9:13:19

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่