วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา

     วันที่ 9 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมที่ 6 “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา” เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมความโปร่งใส เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้แก่บุคลากร ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของวิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2566 9:53:26

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่