วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

     วันที่ 13 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยและสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/3/2566 16:06:12

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่