วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเข้านิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.นริศรา เสือคล้าย และดร.วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเข้านิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทั้งนี้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตครู และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/3/2566 14:17:39

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่