วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่” โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอทุนวิจัย รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต สังคม องค์กร รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2566 16:18:01

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่