วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาและสถิติ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาและสถิติ” โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค แนวทางการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาและสถิติที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต บุคลากรสายวิชาการ ตามเป้าหมายของวิทยาลัยการศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/5/2566 11:45:51

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่