วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาววราภรณ์ สังวาล และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การทวนสอบ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานตามกระบวนการ EdPEx ต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2566 16:20:07

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่