วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยเชิญคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ำ หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตรว่าผู้เรียนจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/6/2566 16:04:35

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่