วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

    วันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรม M2 Hotel Phayao จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริรัตน์ เรืองศรี Miss Thailand World 2010 และทีมงาน SIRIN SPACE เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1 “Professional Looks” กิจกรรมที่ 2 “Empowered Personality” และกิจกรรมที่ 3 “Positive expressions” ส่งเสริมให้บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณนเรศ เสวิกา กระบวนกร จาก Timeshare Fa Training เป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมที่ 4 “เกมเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม” โครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2566 21:02:27

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่