วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567-2571

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ดร.วสันต์ สรรพสุข ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพลิกโฉมระบบการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรและวิสาหกิจ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปรเมศวร์ ชะรอยนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณกัมปนาท ภวังคนันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา” โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา ระยะ 5 ปี เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 20 ปี และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/7/2566 16:33:30

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่