วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา 176782 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

    เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในรายวิชา 176782 ภูมิภาคศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิจัยให้มีความทันสมัย และมีความเป็นสากลfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2566 8:57:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่