วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day & 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร

   วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day & 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยให้มีทัศนคติที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน และจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ตลอดจนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการในสำนักงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมของสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/8/2566 11:16:23

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่