วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา 176782 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

    เมื่อวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในรายวิชา 176782 ภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนประถม Dongxin Elementary School และ โรงเรียนมัธยม Taipei City Municipal Jinhua Junior High School ประเทศไต้หวัน โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย ชั้นปีที่ 2 ได้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิจัยให้มีความทันสมัย และมีความเป็นสากลfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2566 16:29:56

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่