วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา รับการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน รับการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม คณะกรรมการประจำคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูล สำรวจพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสีเขียวต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/8/2566 16:47:58

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่