วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

      เมื่อวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ นำโดย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา เข้าพบปะคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปุตรา ประเทศมาเลเซีย และศึกษาดูงานห้องสมุดแนวใหม่ภายใต้การดูแลของหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยโครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ได้พัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/8/2566 16:00:23

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่