วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ประเมินผลการสอนและประเมินคุณภาพเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง

     วันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (เอกสารคำสอน) รายวิชา 176724 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศ Supervision, Plan and Supervision Activities in Education สำหรับนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง A101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/9/2566 16:46:05

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่