วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนิสิตผ่านสื่อดิจิทัล

    วันที่ 2 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.วสันต์ สรรพสุข ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนิสิตผ่านสื่อดิจิทัล ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาจารย์ Ms. Fe P.Mazo อาจารย์ Mr.Vitalij Sklifus และ อาจารย์ Miss.Emily Solmayor อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนิสิตผ่านสื่อดิจิทัล โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเพิ่มความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/9/2566 15:30:18

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่