วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี 2566 “UP Identity Festival #3

     วันที่ 5-6 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี 2566 “UP Identity Festival #3 : Soft Power for Community Empowerment ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลในนิทรรศการดังกล่าวฯ รายละเอียดมีดังนี้


1.รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” ประเภทการพัฒนากระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน


2.รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 2” ประเภทการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต โดยนางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3


3.รางวัล “สัตตภัณฑ์ ด้านจิตอาสา ประจำปี 2566” โดยนางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3


4.รางวัล “สัตตภัณฑ์ ด้านด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2566” โดยนายกฤษฏ์ ดำรงชีพ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ชั้นปีที่ 3
facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/9/2566 19:08:12

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่