วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม QS1-206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนิสิตสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานกิจการนิสิตตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ร่วมกับเครือข่ายงานกิจการนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ในประเทศไทยfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2566 16:58:47

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่