วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน

    วันที่ 17 กันยายน 2566 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน ณ ห้อง Active learning (py1010) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน และคณะครูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ดร.นริศรา เสือคล้าย ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา” โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/9/2566 17:52:22

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่