วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ของกลุ่ม 2 ในกิจกรรม BMI Challenge show and share 2023

     วันที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี คณาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม BMI Challenge show and share จัดโดยกองบริหารงานวิจัย ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขและความผูกพันองค์กร มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ทุกส่วนงาน เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกในการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากรที่ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน SDG ที่ 3 Good Health and Well-Being ทั้งนี้วิทยาลัยการศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลประเภทส่วนงานดังนี้

1.รางวัลที่ 1 กลุ่มที่ 2 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) สมส่วนมากที่สุด

2.รางวัลที่ 1 กลุ่มที่ 2 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีการปรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เข้าสู่ระดับสมส่วนสูงสุด
facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2566 10:45:04

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่